שוק המלונות בישראל

שיתופי הפעולה הכי מעניינים בענף המלונאות הישראלי

שוק המלונות בישראל ממשיך להיות תוסס ודינמי, כאשר משקיעים מוסדיים חוברים למשפחות הוותיקות בעלות נכסים מניבים, שיודעות כיצד לתפעל, להשביח ולמכור ברווח

השנתיים האחרונות לא היו קלות בתחום התיירות. סגרים שהוכרזו חדשות לבקרים גרמו לביטולים רבים של חופשות. עם זאת, בכל פעם שבוטל הסגר מאות אלפי ישראלים נהרו לבתי־המלון בכל רחבי הארץ. את תיירות החוץ החליפה תיירות פנים שוקקת, והמלונות היו בתפוסה מלאה. המגמה הזו הובילו להזדמנויות נדל”ן ייחודיות שגילו משקיעים מוסדיים רבים. זהו אינו תחום חדש. בעשורים האחרונים אנו רואים משפחות רבות שהפכו את בית־המלון לאפיק השקעה משתלם.

זיהוי הפוטנציאל? בית ההשקעות אי.בי.אי והאחים דיין מקימים קרן משותפת

אחד מהנתונים המעניינים הממחישים את המגמות הנוכחיות בתחום ייחודי של עולם הנדל”ן הוא, שיתוף הפעולה בין משקיעים מוסדיים, קרנות השקעה ומשפחות פרטיות המתמחות בתחום המלונאות.

שיתוף פעולה כזה פורסם בתחילת אוקטובר 2021, כאשר מיזם משותף של האחים דיין עם בית ההשקעות אי.בי.אי, הושק כדי להקים קרן השקעות במלונות ברחבי הארץ. הגיוס המתוכנן הראשוני הוא בסכום של 500 מיליוני שקלים — מחציתו מהאחים דיין –אמיר דיין ואחיו מיקי דיין, המתמחים בתחום המלונאות בארץ ובעולם. יתרת הסכום תגויס מלקוחות שונים של בית ההשקעות הבוחרים במסלולים של השקעות אלטרנטיביות. יחד, הקבוצה מתכננת לרכוש בין שמונה לתריסר מלונות, בסך הכול בסכום שיגיע ל-1.2 מיליארד שקלים. הקבוצה תשתמש בהון העצמי שלה כדי להשלים את יתרת הסכום לרכישת בתי־המלון.

מדוע אי.בי.אי בחרה לבצע שיתוף פעולה זה? ניתן להעריך שקיימות שתי סיבות עיקריות לכך: האחים דיין הם משקיעים בולטים בתחום המלונאות ומסוגלים לגייס 250 מיליוני שקלים בעקבות עסקאות שונות שבצעו לאורך השנים. אמיר דיין ואחיו מיקי קנו את חטיבת המלונות של אפריקה־ישראל ויצרו את אפריקה ישראל מלונות, לצד השקעות שונות ברחבי אירופה. הסיבה השנייה היא הניסיון הרב שצברו האחים דיין בתפעול והשבחה של בתי־המלון. שכן, לא מספיק לבצע את עסקת הרכישה. חוסר הוודאות הנוכחי בעולם התיירות מחייב ניסיון רב, וביצוע הפעולות הנכונות כדי להשיג למשקיעים תשואות שיהפכו את העסקה בעתיד למשתלמת במיוחד, ויוציאו הן את המשקיעים הפרטיים והן את המוסדיים ברווחים של מאות אחוזים לאורך השנים הקרובות.

לכתבה המלאה:

--

--

איש עסקים ומשקיע נדל”ן בינלאומי

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store